Wanneer is een bedrijfsarts verplicht tijdens het 2e spoortraject?

De verplichting ligt bij de werkgever

De werkgever is verplicht een medisch deskundige in te schakelen voor de begeleiding van zieke werknemers. De zieke werknemer moet de ingeschakelde deskundige van de nodige informatie voorzien.

Het advies van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts beperkt zich in zijn advisering aan de werkgever tot het vermelden van de functionele beperkingen die een werknemer heeft (medisch beroepsgeheim). Hij mag slechts die inlichtingen verstrekken die de werkgever voor het vaststellen van de loondoorbetalingsverplichting nodig heeft, alsmede die informatie die noodzakelijk is voor de werkgever om te voldoen aan de op hem rustende re-integratieverplichtingen.

De termijn voor het inschakelen van een bedrijfsarts

De werkgever moet zo snel als dat redelijkerwijs nodig is de bedrijfsarts raadplegen. Als een werknemer langer dan 4 weken ziek is wordt het inschakelen van een bedrijfsarts onvermijdelijk. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) voorschrijft namelijk dat bij langdurig verzuim uiterlijk in week 6 door de bedrijfsarts/arbodienst een probleemanalyse is gemaakt van de ongeschiktheid van de werknemer om wegens ziekte het eigen of ander (aangepast) werk te doen. Op basis van deze analyse maakt de bedrijfsarts een re-integratieadvies gericht op werkhervatting en herstel. Daarbij geeft hij aan of en op welke termijn hij werkhervatting mogelijk acht en of dat dan in het eigen werk is of dat (tijdelijk) aanpassingen nodig zijn.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden die we bieden op het gebied van 2e spoortrajecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.