Rechten en plichten van een werkgever tijdens een 2e spoortraject

Wat zijn de rechten en plichten van een werkgever tijdens een 2e spoor re-integratietraject? Een vraag die veel naar voren komt bij werkgevers tijdens een 2e spoortraject. Gelukkig biedt de Wet Verbetering Poortwachter voldoende antwoorden en aanknopingspunten. Hieronder een overzicht van de rechten en plichten als werkgever zijnde.

Wat wordt er van een werkgever verwacht bij langdurig verzuim van een werknemer?

Wettelijk is het volgende bepaald:

 • De werkgever is verantwoordelijk voor controle en verzuimbegeleiding van zieke werknemers en moet zich daarbij laten ondersteunen door een bedrijfsarts/ arbodienst.
 • De werkgever moet zich inspannen om zieke werknemers terug te laten keren naar werk. Dat kan zijn in het eigen werk of als dat (nog) niet mogelijk, in passend (gemaakt) werk of in ander werk bij de eigen werkgever (1e spoor). Indien er geen passend werk bij de eigen werkgever mogelijk is, moet worden gezocht naar passend werk bij een andere werkgever (2e spoor).
 • De werkgever is verplicht om, gedurende maximaal 2 jaar, het loon door te betalen als de werknemer niet (volledig) kan werken door ziekte.
 • De werkgever heeft het recht om te (laten) controleren of de aanspraak van de zieke werknemer op loondoorbetaling terecht is. Er zijn sancties mogelijk indien de werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften van de werkgever. Wat een ‘redelijk voorschrift’ is wordt overgelaten aan de praktijk. De voorschriften mogen niet onnodig belastend zijn.
 • Let op privacy!

  De werkgever mag niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. De werkgever mag alleen die gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor de re-integratie en de vaststelling van de loondoorbetalingsverplichting.
  Dit komt er in de praktijk op neer dat de werkgever wel op de hoogte moet zijn van wat een zieke werknemer wel en niet kan als gevolg van de ziekte, maar niet van wat de werknemer heeft. Het gaat om de beperkingen en mogelijkheden die de werknemer heeft betreffende het werk, niet om de oorzaak of aard van de ziekte zelf.

  Meer informatie

  Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden die we bieden op het gebied van 2e spoortrajecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.