Klachtenregeling Fith

Deze klachtenregeling is te allen tijde opvraagbaar bij Fith. 1. INDIENING KLACHT 1.1 Indien een klant niet tevreden is over de dienstverlening van Fith kan hij of zij mondeling of schriftelijk een klacht indienen. De klacht wordt geregistreerd door invulling van het daarvoor bestemde klachtenformulier, dat is opgenomen in

Privacyreglement Fith

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is door Fith een privacyreglement vastgesteld. In dit reglement wordt de werking en het beheer van de persoonsregistratie beschreven met betrekking tot gegevens over personen (cliënten) die door Fith, in opdracht van derden, bemiddeld worden naar gesubsidieerd